Regulamin

REGULAMIN PORTALU AUKCYJNEGO KOMISNURKOWY.PL

obowiązuje od dnia 25.05.2018

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem portalu aukcyjnego działającego pod domeną: www.komisnurkowy.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i operatorem portalu aukcyjnego jest:

SMARTX Sp. z o.o.
Adres: ul. Falista 2, 41-906 Bytom

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679187.
Spółka jest płatnikiem VAT i ma nadany numer: NIP: PL6263025957

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: j.w.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Smartx Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu wystawiania aukcji w domenie www.komisnurkowy.pl
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do portalu aukcyjnego pod adresem internetowym www.komisnurkowy.pl jest dostęp do urządzenia komunikującego się z internetem z zainstalowaną przeglądarką internetową.
  3. SERWIS AUKCYJNY pod adresem www.komisnurkowy.pl dedykowany jest dla osób związanych ze sportami wodnymi, głównie płetwonurkowaniem chcących sprzedać lub kupić osprzęt związany z tą aktywnością.
 2. DEFINICJE

 3. OPERATOR lub ADMINISTRATOR - Smartx Sp. z oo.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy Falistej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679187, NIP PL6263025957, z którym użytkownik może się kontaktować pod adresem emailowym: [email protected] lub telefonicznie: +48 570 222 252

  SERWIS lub SERWIS AUKCYJNY lub PORTAL AUKCYJNY - internetowy serwis aukcyjny prowadzony w języku polskim, który z wykorzystaniem mechanizmów porozumiewania się na odległość wbudowanych w stronę internetową www.komisnurkowy.pl - umożliwia nawiązanie kontaktu i zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTAMI serwisu: SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM.

  KLIENT lub UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza lub korzysta z usług SERWISU AUKCYJNEGO.

  KONSUMENT - KLIENT,osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAJĄCYM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

  REJESTRACJA - procedura zakładania indywidualnego Konta w portalu aukcyjnym, do której wymagane jest podanie nazwy użytkownika, adresu email i hasła.

  KONTO - przydzielony danemu UŻYTKOWNIKOWI zbiór danych pod unikalną nazwą, w ramach którego zarejestrowany użytkownik może dokonywać określonych regulaminem działań oraz gromadzona jest historia tych działań.

  KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SERWISU AUKCYJNEGO z upoważnienia ADMINISTRATORA - dane kontaktowe zakładka KONTAKT.

  PRODUKT - towar, usługa, prawo, które mogą być przedmiotem TRANSAKCJI.

  REGULAMIN - niniejszy Regulamin.

  SPRZEDAJĄCY - KLIENT oferujący PRODUKT do sprzedaży z wykorzystaniem SERWISU na zasadach opisanych w REGULAMINIE.

  KUPUJĄCY - KLIENT zmierzający do dokonania zakupu produktu z wykorzystaniem SERWISU na zasadach opisanych w REGULAMINIE.

  LICYTANT - KLIENT, który składa ofertę kupna w licytacji.

  LICYTACJA - rodzaj oferty, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, który zadeklaruje najwyższa kwotę, za którą gotów jest nabyć oferowany towar.

  OFERTA - propozycja zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU na warunkach określonych przez SPRZEDAJĄCEGO zawierających cenę i opis produktu w ramach usług oferowanych przez serwis komisnurkowy.pl

  TRANSAKCJA - umowa kupna-sprzedaży zawierana pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM z wykorzystaniem mechanizmów SERWISU AUKCYJNEGO.

  NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ADMINISTRATORA, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z funkcjonowaniem SERWISU.

  CENNIK - zestawienie opłat ustalanych przez ADMINISTRATORA za usługi świadczone w ramach portalu aukcyjnego www.komisnurkowy.pl

 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zakres USŁUG świadczonych przez ADMINISTRATORA SERWISU - udostępnienie portalu internetowego o charakterze serwisu aukcyjnego - umożliwiającego nawiązanie kontaktu i zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM.
  2. ADMINISTRATOR stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
 5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Użytkownikami SERWISU AUKCYJNEGO mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. UŻYTKOWNIK może posiadać tylko jedno KONTO w serwisie.
  3. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno korzystać z kont innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniać swojego konta innym UŻYTKOWNIKOM.
  4. Podczas Rejestracji Użytkownik wybiera typ konta: Indywidualne lub Firma.
  5. Zarejestrowane Konto należy zweryfikować niezwłocznie.
 6. UDZIAŁ W AUKCJI

  1. SERWIS umożliwia dokonywanie TRANSAKCJI, której stronami są obywatele oraz firmy z Polski
  2. ADMINISTRATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
  3. ADMINISTRATOR, jako operator www.komisnurkowy.pl, jedynie umożliwia KLIENTOM zawieranie umów sprzedaży PRODUKTÓW na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. ADMINISTRATOR nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy KLIENTAMI.
  4. Zarówno SPRZEDAJĄCY jak i KUPUJĄCY przed utworzeniem lub wzięciem udziału w AUKCJI muszą się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdzają jawnie przy rejestracji w systemie. Formularz rejestracji i zatwierdzenie transakcji nie zostaną zaakceptowany bez takiego oświadczenia.
  5. KLIENCI będąc STRONAMI umowy sprzedaży w wyniku wystawienia i udziału w aukcji mają prawo przed zawarciem umowy uzgodnić odmienne warunki umowy, w tym również zmieniające zapisy poniższego regulaminu - jednak w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
  6. Serwis aukcyjny www.komisnurkowy.pl umożliwia wystawianie na sprzedaż produktów nowych i używanych.
  7. Wystawiane produkty powinny dotyczyć sprzętu dla płetwonurków i należeć do jednej z dostępnych kategorii:
   • Kursy nurkowe
   • Akcesoria nurkowe
   • Automaty oddechowe
   • Balast nurkowy
   • Bojki i kołowrotki
   • Butle nurkowe
   • Komputery nurkowe
   • Latarki nurkowe
   • Maski i fajki
   • Odzież nurkowa
   • Płetwy
   • Rebreathery
   • Skrzydła i jackety
   • Skafandry
   • Skutery
   • Sprzęt foto-video
   • Węże ciśnieniowe
   • Torby skrzynie pokrowce
  8. KLIENT rejestrując się lub biorąc udział w aukcji:
   • zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
   • KLIENT po zarejestrowaniu się może odstąpić od umowy i zażądać usunięcia swoich danych bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie - jednak traci takie prawo jeżeli złożył ofertę w licytacji i jest ona wiążąca. Jeżeli wystawił PRODUKT - aukcja jest usuwana.
   • ZABRONIONE jest wystawianie w AUKCJACH PRODUKTÓW, których sprzedaż związana byłaby z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa - oraz niezależnie od przepisów prawa ADMINISTRATOR nie zezwala na oferowanie produktów ujętych w ZAŁĄCZNIKU nr 3 do niniejszego REGULAMINU.
   • Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego KLIENTA. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie AUKCJI, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu.
   • zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego REGULAMINU.
   • ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez KLIENTÓW umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez KLIENTÓW oraz osoby trzecie, jeżeli nie wynikają one z niniejszego REGULAMINU - w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez KLIENTÓW, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność składających oferty kupna lub niezawarcie lub niezrealizowanie KLIENTÓW umowy.
   • ADMINISTRATOR może usunąć AUKCJĘ w przypadku, gdy czynności związane z AUKCJĄ naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji KLIENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem ADMINISTRATORA lub innych KLIENTÓW.
   • Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
  9. Zabronione jest wystawianie ofert typu "Kupię". Aukcje tego będą usuwane przez Administratora.
 7. OPŁATY I PROWIZJE

  1. ADMINISTRATOR wyróżnia następujące rodzaje opłat w portalu aukcyjnym:
   • Rejestracja i zweryfikowanie KONTA w portalu aukcyjnym jest bezpłatne.
   • Konto Indywidualne - opłaty za wystawienie aukcji oraz ich promocja
   • Konto Firma / Sklep - opłaty za wystawienie aukcji oraz ich promocja
   • Bloki reklamowe - opłaty za wyświetlanie reklam na stronie głównej, podstronach i stronach kategorii w serwisie aukcyjnym
  2. Wybrane usługi świadczone przez ADMINISTRATORA są odpłatne, wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest SPRZEDAJĄCY.
  3. Wysokość opłat i prowizji oraz opis poszczególnych usług oferowanych przez Administratora podana jest w Cenniku - Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Opłaty naliczane i regulowane są na bieżąco.
  5. Za usługi świadczone w ramach serwisu aukcyjnego www.komisnurkowy.pl ADMINISTRATOR wystawia paragony (klienci indywidualni) oraz Faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
  6. Zabronione są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie należnych Administratorowi płatności za wykonane przez niego usługi.
 8. CENY PRODUKTÓW WYSTAWIANYCH NA AUKCJACH

  1. Podane w ofertach na aukcjach ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty) Zobowiązania podatkowe związane z zawieranymi transakcjami obciążają SPRZEDAWCĘ - chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.
  2. Podane ceny produktów - jako zasada - nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w opisie do aukcji i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia.
  3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia (zakończenia aukcji - jeżeli REGULAMIN aukcji nie zawiera innych warunków).
  4. Formy płatności i koszty przesyłki określa SPRZEDAWCA w opisie aukcji. KUPUJĄCY w momencie zatwierdzenia zamówienia akceptuje całkowity koszt - z uwzględnieniem kosztów przesyłki.
 9. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest: Smartx Sp. z o.o. ul Falista 2, 41-906 Bytom
  2. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji TRANSAKCJI i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
  3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony www SERWISU zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy SERWISEM I KLIENTEM i zrealizowania świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie opisanym niniejszym REGULAMINEM.
  4. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery z SERWISU będzie okresowo otrzymywać informacje handlowe z SERWISU. KLIENT będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
  5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
  6. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
  7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
   • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
   • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
   • adres do korespondencji oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);
   • adres e-mail;
   • numer telefonu kontaktowego;
 10. ŚWIADCZONE USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

  1. Utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SERWISIE.
  2. Przetwarzanie AUKCJI przez cały czas jej trwania.
  3. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter"
  4. Świadczenie usług elektronicznych - z zastrzeżeniem pkt. I REGULAMINU - w w/w zakresie jest płatne zgodnie z cennikiem - załącznik nr 1.
  5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SERWISU AUKCYJNEGO jest zawierana na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu utworzenia Aukcji w SERWISIE zawierana jest na czas oznaczony - na okres od utworzenia - do zakończenia aukcji - i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia aukcji.
  7. Umowa na świadczenie usługi "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.
  8. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
   • KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
    • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU);
    • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej;
    • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY).
   • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
   • ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres ADMINISTRATORA - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby ADMINISTRATORA. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
  9. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SERWISU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU AUKCYJNEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.
  10. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
  11. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

  1. Administrator nie gwarantuje ciągłości działania serwisu 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw w działaniu serwisu.
  3. ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań by minimalizować ryzyko wystąpienia awarii technicznych, przeprowadzając okresowe przerwy techniczne w celu sprawdzenia poprawności działania serwisu aukcyjnego.
  4. W miarę możliwości przerwy techniczne odbywają się w godzinach nocnych, a o ich terminie i przewidywanym czasie trwania Administrator postara się poinformować Użytkowników z przynajmniej z 2h wyprzedzeniem.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu według własnego uznania oraz dalszego rozwoju oprogramowania realizującego funkcjonalność serwisu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Administratora i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
   • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018;
   • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
   • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.);
   • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
  4. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
  5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
  6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SERWIS AUKCYJNY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
  7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
  8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - OPŁATY I PROWIZJE

 1. Opłaty za wystawienie towarów - Konto Indywidualne i Firma
  Utworzenie / Rejestracja konta w serwisie Bezpłatne
  Weryfikacja konta w serwisie Bezpłatne
  Wystawienie aukcji (licytacja lub kup teraz) Bezpłatne
  Kategoria dodatkowa Bezpłatne
  Opcja Kup Teraz w Licytacji Bezpłatne
  Polecenie aukcji na stronie kategorii 5zł + VAT / 6,15 zł brutto
  Opcja Złóż ofertę Bezpłatne
  Wyróżnienie oferty 5 zł + VAT / 6,15 zł brutto
  Polecenie oferty na stronie głównej 25 zł + VAT / 31,25 zł brutto
  Dodanie zdjęć do oferty (max 10) Bezpłatnie
  Dodanie filmów do oferty (max 5) 1 zł + VAT / 1,23 zł brutto
  Opcja Cena minimalna Bezpłatnie
  Dodatkowe tytuły oferty Bezpłatnie
 2. Opłaty i opcje konta Sklep
  1. Użytkownik chcący otworzyć w serwisie aukcyjnym sklep, ma możliwość wyboru następujących rodzajów Abonamentu (Subskrypcji):
   Rodzaj Abonamentu Opłata miesięczna Ilość aukcji w ramach Abonamentu Dodatkowe opcje w ramach Abonamentu
   MINI 10 zł netto 15 brak
   STANDARD 15 zł netto 25 brak
   PREMIUM 25 zł netto 50 brak
   PLATINIUM 100 zł netto 200 Polecany sklep
   ULTIMATE 300 zł netto 1000 Polecany sklep
  2. Abonament naliczany jest co 30 dni od daty subskrypcji.
  3. Brak zapłaty za abonament może skutkować zawieszeniem konta do czasu uregulowania należności wobec Administratora.
 3. Opłaty za bloki reklamowe
  1. Administrator umożliwia reklamowanie Użytkowników - poprzez publikację banerów reklamowych na stronach serwisu aukcyjnego.
  2. W celu uzyskania informacji dotyczących wymogów banerów reklamowych należy skontaktować się z Administratorem.
  3. Ceny banerów reklamowych ustalane są indywidualnie w zależności od ich rozmiaru, miejsca publikacji i długości trwania reklamy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy:
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE.,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU - TOWARY ZAKAZANE

 1. Zabrania się wystawiania na sprzedaż:
  1. Produktów pochodzących z kradzieży, nielegalnego źródła, przestępstwa.
  2. Produktów znalezionych, do których Użytkownik nie ma pełni praw własności.
  3. Produktów niezwiązanych z profilem serwisu aukcyjnego, do których w szczególności należą:
   1. napoje alkoholowe
   2. papierosy, wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony
   3. papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe do nich i inne akcesoria
   4. wyroby tytoniowe o aromacie charakterystycznym lub zawierające środki aromatyzujące, kofeinę i inne zakazane dodatki
   5. towary wymagające specjalnych pozwoleń lub/i odpowiednich uprawnień, jak np. rośliny i zwierzęta znajdujące się na liście CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
   6. materiały wybuchowe, materiały i masy pirotechniczne
   7. broń palna oraz elementy broni, amunicji, miotacza gazu, w tym gazu pieprzowego
   8. odczynniki chemiczne, chemikalia i substancje niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt, środowiska lub mogą zanieczyścić środowisko
   9. żywność
   10. narkotyki, dopalacze, środki odurzające i psychotropowe
   11. produkty lecznicze, farmakologiczne i suplementy diety
   12. przedmioty lub zdjęcia zawierające treści pornograficzne lub obsceniczne sprzeczne z porządkiem publicznym i/lub dobrymi obyczajami
   13. przedmioty lub zdjęcia nawołujące do nienawiści na tle różnić rasowych, narodowościowych, etnicznych wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość
   14. organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce
   15. zwłoki
   16. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
   17. urządzenia połowowe i rybackie, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
   18. pieniądze, waluta obca, karty płatnicze, karty bankowe, bankowe karty przedpłacone
   19. produkty naruszające dobra osobiste osób trzecich, własności intelektualnej, w szczególności podróbki produktów markowych i naruszających prawa autorskie osób trzecich
   20. usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych
   21. prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe, wypracowania i tym podobne oraz usługi związane z tworzeniem takich prac
   22. Oprogramowanie i urządzenia:
    • na licencji NFR (Not For Resale) w wersje shareware, freeware, darmowej zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy
    • umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody
    • służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad
    • przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym wytrychy, klucze uniwersalne, przyrządy do usuwania zabezpieczeń sklepowych
   23. klucze seryjne bez dołączonego oryginalnego oprogramowania
   24. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano
   25. konta w bezpłatnych serwisach internetowych, komunikatorach internetowych (np. Gadu Gadu, Skype), bezpłatnej poczty elektronicznej
   26. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami
   27. usługi związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS
   28. zarejestrowane karty SIM
   29. karty operatorów telewizji kablowych i satelitarnych
   30. usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych
   31. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich
   32. bilety na imprezy artystyczne, sportowe lub rozrywkowe, chyba że cena sprzedaży jest niższa lub taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie
   33. towary pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa
   34. przedmioty nacechowane symboliką faszystowską, komunistyczną lub inna totalitarną
   35. inne przedmioty zabronione przepisami prawa