Polityka Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

SMARTX Sp. z o.o.
Adres: ul. Falista 2, 41-906 Bytom

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679187.
Spółka jest płatnikiem VAT i ma nadany numer: NIP: PL6263025957

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do utworzenia i weryfikacji konta danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, korzystanie z usług oferowanych przez SERWIS AUKCYJNY może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie serwisu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 3. 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  • do nawiązania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Administratorem a Klientem serwisu aukcyjnego
  • do świadczenia usług elektronicznych oferowanych przez serwis aukcyjny
  • do dokonywania płatności związanych z wystawianiem i promocją ogłoszeń (np. wystawiania dokumentów księgowych)
  • do świadczenia usług z zakresu obsługi klienta (obsługa zgłoszeń, zapytań, rozwiązywania problemów technicznych itp.)
  • do kontaktu z Użytkownikiem w sprawach związanych z obsługą konta
 4. W celach ochrony prawnej Administratora serwisu oraz Użytkowników, dane osobowe przetwarzane są również w celach:
  • wykrycia i ograniczenia przypadków wykorzystania serwisu w celach niezgodnych z prawem
  • zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych usług
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz łamania Regulaminu
  • pomocy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy Użytkownikami
  • obsługi kontaktu sprawach niezwiązanych z realizacją umowy
  • archiwizacji danych
 5. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 6. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane organom publicznym, takim jak: Prokuratura, Policja, Urząd Celny, Urząd Skarbowy itp., uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • do momentu odwołania zgody przez Użytkownika na ich przetwarzanie, ale przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych;
  • przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom;
  • przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej).
 10. Względem własnych danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania podanych danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych.
 11. Administrator udziela odpowiedzi o podjętych działaniach w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. W niektórych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące, Użytkownik, którego dane dotyczą zostanie o tym fakcie powiadomiony w terminie miesiąca.
 12. Administrator udziela egzemplarzy wykazu danych osobowych bezpłatnie. W przypadku, kiedy żądania osoby, której dane dotyczą są nieuzasadnione lub nadmierne ze względu na swój uporczywy charakter, Administrator może pobrać opłatę administracyjną w wysokości 100zł. W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o opłacie, poinformuje on Użytkownika o tym w terminie do 7 dni od otrzymania żądania i podejmie czynności po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa